Avisos legals i Política de privacitat

Mitjançant el present text s’informa als usuaris d’aquesta web de les condicions generals que regeixen per a la seva utilització i consulta. Aquestes suposen per part dels usuaris l’acceptació plena de les condicions exposades en aquest document. El visitant es compromet a utilitzar aquesta web i els serveis que s’ofereixen de conformitat amb la llei, aquestes condicions generals, així com amb l’ètica i bons costums generalment acceptats. L’usuari s’obliga a indemnitzar a Guial Coaching per qualsevol dany o perjudici que pugui ocasionar per l’us d’aquesta web, infringient la legalitat vigent.

També s’informa en aquest document de les condicions particulars que regeixen per a la contractació de determinats serveis que s’ofereixen en aquesta web.

Guial Coaching es reserva el dret de modificar les condicions legals que s’exposen en aquest document sense previ avís.

Propietat legal i copyright. Limitació de responsabilitat

Aquesta web i el seu contingut és propietat de Guial Coaching, entitat editora i propietària de la mateixa. Excepte autorització prèvia, expressa i per escrit es prohibeix qualsevol transmissió, cessió, venda, lloguer i / o exposició pública d’aquesta web o qualsevol part de la mateixa.

Guial Coaching es reserva el dret de modificar el contingut del web sense previ avís i sense cap tipus de limitació. L’entitat declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat i / o continuïtat d’aquesta web i dels serveis que s’ofereixen en ella.

Les persones o empreses que remetin qualsevol tipus d’informació a Guial Coaching es comprometen a que la mateixa sigui veraç i que no vulneri qualsevol dret de tercers ni la legalitat vigent. Si vostè. creu que qualsevol contingut i / o informació d’aquesta web vulnera un dret legítim o la legalitat vigent no dubti en contactar amb nosaltres:

Guial Coaching
Persona de Contacte: Jaume Josa
Adreça Postal: C/ Valencia 619, 4º2ª · 08026 Barcelona
Telèfon: +34 932 318 974
E-mail: jaume.josa@guialcoaching.com

Les condicions generals exposades en aquest docuemnt es regeixen per la llei vigent a Catalunya.

Política de protecció de dades personals

 

Guial Coaching situada a Barcelona (Catalunya), i titular del domini www.guialcoaching.com, és titular també de la base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris.

L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis oferts en www.guialcoaching.com, respectant sempre la legislació vigent sobre protecció de les dades. Aquesta informació és rebuda per Guial Coaching i mai és venuda, cedida o llogada a altres empreses o entitats.

 

Ocasionalment, Guial Coaching pot enviar un e-mail notificant millores o novetats que es produeixin en aquesta web o en alguna altra web de l’entitat, així com serveis propis que oferim. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un email a jaume.josa@guialcoaching.com.

La informació personal recollida dels usuaris registrats és emmagatzemada en bases de dades propietat de Guial Coaching, que assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15 / 1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altra legislació aplicable.

 

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se (Guial Coaching) el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades a Guial Coaching, mitjançant comunicació escrita dirigida a l’entitat:

Att:
Guial Coaching.
C/ Valencia 619, 4º 2ª
08026 Barcelona